top of page
D5C09BFB-FED0-4369-938B-EF180AB5ED12_edited.jpg

GESCHIEDENIS

Historie van GB-BO

We zijn niet zo oud als de hunebedden in onze gemeente maar ook geen eendagsvlieg of actie partij!
Wij zijn gewoon Gemeentebelangen Borger-Odoorn, al 60 jaar!

De geschiedenis van Gemeentebelangen

 1958-  2023                                                                             65 jaar

Gemeente Odoorn 1958

Op 1 maart 1958 wordt bij het centraal stembureau een verzoek ingediend van de Kiesvereniging Gemeentebelangen om ten behoeve van de komende verkiezing van de raad der gemeente Odoorn  (28 mei 1958) de volgende naam en/of aanduiding te registreren:

Naam……..…Kiesvereniging Gemeentebelangen

Aanduiding…Gemeentebelangen
De aanvraag werd gedaan door dhr. R. Eerenstein, Steegje 2 te Odoorn.
Gelet op het bepaalde in artikel G3 der kieswet wordt besloten om het verzoek in te willigen.
Hiermee is Gemeentebelangen als zodanig vanaf 1958 vertegenwoordigd in de raad van Odoorn.De aanvraag moest worden ondertekend door tenminste 25 leden. De mensen die ondertekenden kwamen uit Odoorn , Odoornerveen en Klijndijk.

Wanneer we oude verslagen van de Gemeenteraadsvergaderingen van nalezen, overigens keurig handgeschreven in een prachtig boek, valt het op dat er voor de Tweede Wereldoorlog niet zo vaak specifiek de namen van de politieke partijen worden genoemd.
In 1945 wordt er een noodraad geïnstalleerd, die zal  functioneren tot de verkiezingen in 1946.
Burgemeester van Rooijen schrijft hierover bij de installatie van de nieuwe raad in 1946 “laatst verkozen raad 1945 bestond uit: 5 vrijzinnigen, 3 SDAP, 2 Chr. Hist., 2 anti rev., 1 CDU, 1 RK, 1 SARP (Socialistiche Arbeiders Partij) en de Groep Valthe G. Strating”

Na de verkiezingen in 1946 ziet de raad in de Gemeente Odoorn er als volgt uit;
PVDA 4 zetels, CH 2 zetels, VVD 3 zetels , CPN 2 zetels, Groep Valthe 1 zetel, RK 1 zetel en AR 2 zetels
Na de oorlog zien we al onafhankelijke partijen op de kieslijst staan: Groep Valthe, Lijst Smidt, Lijst van Gerner , Lijst Sanders, Lijst de Vos en Lijst Jansen.

Gemeente Borger 1970

In de Gemeente Borger deden bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 juni 1970 de volgende partijen mee:
– Partij van de Arbeid
– Christelijk Democratische Partij ( C.H. – A.R. – K.V.P.)-
– Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
– Gewestelijk Gemeente Belangen
– Gemeente Belangen
– Communistische Partij van Nederland.

Vreemd natuurlijk dat twee nieuwe partijen ongeveer dezelfde tenaamstelling hadden gekozen. De aanvraag voor de Partij Gemeentebelangen werd ondertekend door de voorzitter A.J. Huizing en de secretaris B. Bultje-Brinkman.
Dhr. A.J. Huizing uit Buinen en H. Elting uit Buinerveen werden verkozen tot raadslid en voor de partij Gewestelijk Gemeente Belangen dhr. A. Ensing uit Nieuw Buinen.
Dhr A. Ensing was tot 1970 raadslid voor de Boerenpartij en daarna tot 1974 raadslid voor Gewestelijk Gemeente Belangen. In 1974 staat hij op de lijst van Gemeentebelangen en wordt dan samen met Albert Huizing verkozen in de raad.

Blijkbaar was er in 1970 de intentie om een partij Gemeentebelangen op te richten en is er verschil van inzicht  ontstaan tussen Huizing en Ensing, wat geleid heeft tot deelname aan de verkiezingen door Gemeentebelangen  en Gewestelijk Gemeentebelangen. In 1974 zijn beide partijen samengevoegd tot Gemeentebelangen.
Daarmee is ook de opmerking van dhr. Lijzen van de PVDA in de vergadering van 1 september 1970 van de Gemeente Borger betreffende het programma van Gemeentebelangen te verklaren. De reden waarom Gemeentebelangen Borger is opgericht kunt u lezen in onderstaand krantenartikel over het afscheid van dhr. Huizing als raadslid.

Na de Gemeentelijke herindeling in 1998 gingen Gemeentebelangen Odoorn  en Gemeentebelangen Borger samen verder als Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

Gemeenteraadsvergaderingen

Dat het bij de installatie van de nieuwe raad en de verkiezingen van de wethouders niet altijd vlekkeloos verliep, blijkt uit het volgende verslag: “Notulen van het verhandelde in de spoedeisende openbare vergadering van de Raad der Gemeente Odoorn op Donderdag 8 september 1949, des avonds om 19½ uur”.

In deze notulen staat vermeld:  “De Voorzitter deelt mede,  dat  bij het punt ”Installatie leden  van de raad” van  6 September j.l. de onbegrijpelijke fout is gemaakt door alleen de nieuw gekozen raadsleden, tw de heren E.J. Vos, G. Stevens en P Smid, te beëdigen  en niet de gehele nieuwe Raad.

Spreker heeft voor dit verzuim geen excuus daar het hem volkomen bekend was, dat de gehele nieuwe Raad beëdigd moest worden, doch, al die vertrouwde gezichten weerziende, is hem dit geheel gedachteloos doorgegaan, terwijl ook niemand van de aanwezigen hem daarop attent heeft gemaakt”. Daardoor zijn alle besluiten uit de vorige raadsvergadering ongeldig. Besloten wordt om alle besluiten in volgorde der agenda van 6 september opnieuw te nemen.

Een slechte en moeilijke start van de Raad in 1949, temeer omdat er in de vergadering van 6 september discussie was over de te benoemen wethouders. De PVDA wilde dat men bij  Gedeputeerde Staten nogmaals een poging zou voor een 3e wethouderszetel. Na discussie over verdeling en vertegenwoordiging in het college van Burgemeester en Wethouders, wordt toch overgegaan tot stemming, waarbij de leden van de PVDA en de CPN de zaal verlaten.
Als wethouders worden benoemd de heren Tonckens (VVD) en Roffel(AR)

Ook in de Gemeente Borger verliep niet alles naar ieders tevredenheid. Na de verkiezingen werd de coalitie niet meer gevormd door PVDA en VVD, maar PVDA en CDP. Dat viel natuurlijk niet in goede aarde bij de VVD en hierover is blijkbaar de nodige discussie geweest, want dhr. Lijzen (PVDA) zegt in de raadsvergadering van 1 september met betrekking tot benoeming wethouders:  “De VVD heeft geen programma, waardoor het hem moeilijk lijkt, om een duidelijk gezicht te laten zien, hetgeen tegenover de bevolking zo eens in de vier jaar wel nodig is” en “De Partij Gemeentebelangen  heeft wel een programma, dat echter is ontleend aan een ontwerp -programma van een andere partij en voor de rest weinig nieuwe visies biedt”
Als wethouders werden gekozen de heren L. Kinds (PVDA) en H. Hilgenga (CDP). Vervolgens was ook de notulist de weg kwijt en noemde in de verslaggeving dhr. J. de Groot (ex raadslid)  in plaats van dhr. A.J. Huizing.
Burgemeester was dhr. te Loo.

Raadsleden voor Gemeentebelangen Odoorn waren van 1958 tot 1998 (in alfabetische volgorde):

Dhr.H.Dijks                                Exloo                    van 01-06-1966 tot 31-08-1970
Dhr.G.J. van Faassen               Valthe                   van 01-05-1990 tot 01-01-1998
Dhr.J.van Gerner                      Odoorn                 van 1958 tot 30-09-1964
Dhr.J.Hofsteenge                      Odoornerveen      van 12-11-1964 tot 1966 (in 1966 werd hij raadslid voor de VVD)
Dhr. J.Hooiveld                          Odoornerveen     van 11-05-1978 tot 11-04-1994
Dhr.J.J. Hilvering                       Odoorn                 van 12-04-1994 tot 01-01-1998
Mevr.R.J. Rosing-Polling           Exloo                    van 03-11-1994 tot 01-01-1998
Mevr.H.M. van der Veen-Kruit   Klijndijk                 van 01-05-1990 tot 01-01-1998 wethouder vanaf 10-11-1994
dhr.C. Zwart                               Valthermond         van 01-09-1970 tot 11-10-1994
wethouder van mei 1994 tot okt. 1994

Raadsleden voor Gemeentebelangen Borger waren van 1970 tot 1998

Dhr. A.Ensing                            Nieuw-Buinen        van 06-09-1974 tot 07-09-1982
Dhr. H.  Elting                            Buinerveen            van 01-09-1970 tot 30-08-1978
Dhr.R.Everts                              Drouwen                van 05-09-1978 tot 07-09-1982 en van 28-09-1983 tot 30-03-1988
Dhr.A. Huizing                            Buinen                   van 01-09-1970 tot 01-05-1990
Mevr.R.Stevens                         Nieuw Buinen        van 30-03-1988 tot 01-05-1990
Dhr.P. Krol                                  Drouwen                van 01-05-1990 tot 01-01-1998
Dhr.M. Meijer                              Buinerveen            van 07-09-1982 tot 28-09-1983
Dhr.R.J. Middel                           Nieuw Buinen        van 01-05-1990 tot 12-04-1994
Dhr.G.Plat                                   Buinerveen            van 01-05-1990 tot 12-04-1994
Mevr.G.Reiling-Paas                   Borger                   van 12-04-1994 tot 31-01-1997

In 1998 vond de Gemeentelijke Herindeling plaats in Drenthe en daarmee werd het aantal gemeenten teruggebracht van 34 naar 12. De nieuwe Gemeente Borger-Odoorn telde 21 raadszetels en startte met vier wethouders.
Twee waren afkomstig uit de voormalige Gemeente Odoorn en twee afkomstig uit de voormalige Gemeente Borger. Daarmee was er een bestuurlijk evenwicht tussen beide Gemeenten. Gemeentebelangen Borger en Gemeentebelangen Odoorn fuseerden nagenoeg probleemloos en gingen verder als Gemeentebelangen Borger-Odoorn.

In de Gemeente Odoorn werd Gemeentebelangen in 1990 de tweede grootste partij en bleef dat tot 1998. In 1994 werd een coalitie gevormd tussen PVDA en Gemeentebelangen. Ook bij de verkiezingen in 1998 bleven we de tweede grootste partij met vier zetels en werd er een coalitie gevormd tussen PVDA, Gemeentebelangen en VVD. In 2002 behaalden we zelfs vijf zetels in de raad, maar in 2006 ging het niet goed en moesten we behoorlijk inleveren, we gingen terug naar drie raadszetels. Het herstel kwam bij de verkiezingen in 2010, toen werd Gemeentebelangen Borger-Odoorn met zes raadszetels de grootste partij.

Gewezen Raadsleden in de nieuwe Gemeente Borger-Odoorn voor Gemeentebelangen:
Dhr.J.J. Hilvering                            Odoorn                       1998-2006 (januari 2023 overleden)
Dhr.R.J. Middel                              Nieuw Buinen              1998-2002
Mevr.H.M. van der Veen Kruit        Klijndijk                       1998-2006 wethouder
Dhr.G. Plat                                      Buinerveen                 1998-2014
Dhr.G.J. Brakel                               Odoorn                        2002-2006
Dhr.C.H. M.  Pomp                          Klijndijk                       2002-2006
Dhr. H. van Benthem                       Exloo                          2006-2010
Dhr.H. Peters                                   Borger                        2010- 2012
Mevr.G. Meursing- Aldershof           Borger                        2002-2014
Dhr. J. Hofsté                                   Klijndijk                       2010-2014
Dhr.T. Souverein                              Tweede Valthermond  2010-2014
Mw. Aimee Niebuir- van der Ham    Klijndijk                       2014-2015
Mw. Gina Jansen                             Odoorn                        2014-2017
Mevr. M. Pathuis                              Nieuw Buinen             2010 – 24-juli-2019 overleden
Dhr. H. Bolk                                     Tweede Exloërmond   2014 – 16-september 2020 overleden


Wethouders en Raadsleden voor Gemeentebelangen van 2014-2018:

Wethouders
Dhr.T. Souverein                              Tweede Valthermond  sinds 2014 – 2018
Dhr F. Buijtelaar                               Klijndijk                        sinds 2014

Raadsleden:
Dhr. N. Wind                                     Odoorn                       2010-2018
Mevr. A. Niebuir-vd Ham                  Klijndijk                       2014 – 2015
Mevr. M. Pathuis                              Nieuw Buinen              2010- 2018
Dhr. E. Veen                                     Borger                         sinds 2014
Dhr. R. Reinds                                  Borger                         sinds 2014
Dhr. H. Bolk                                     2e Exloërmond.     sinds 2014 (overleden september 2020)
Dhr. H. Greven                                 Valthermond                sinds 2014
Dhr. J. Nijmeijer                                Borger                         sinds 2014
Mevr. G. Jansen                               Odoorn                        2014 – 2017
Dhr. J. Vos                                        Valthe                          sinds 2015
Dhr H.Verschut                                 Nieuw-Buinen              2017- 2018

Huidige raadsleden voor Gemeentebelangen:

Raadsleden:

Dhr. N. Wind                                   Odoorn                           sinds 2022
Dhr. D. Hooiveld                             Odoornerveen                sinds 2019
Mw. F. Schoenmakers                     Valthermond                 sinds 2022

Dhr. D. van Hoorn                              Borger                           sinds 2023 
Mw. H. Edens                                 Eesergroen                     sinds 2022
Dhr. S. de Vries                               Valthermond                   sinds 2022

Dhr. H.Greven.                                 Tweede Exloërmond    sinds 2018
Dhr. D. Hooiveld                                 Odoornerveen             sinds 2019


Fractie assistenten: 

Dick van Hoorn en Eisso Kronenberg

bottom of page